Logi sisse läbi:

Kommentaar - KUI PÄTS OLEKS PRESIDENT JA LAIDONER JUHATAKS VÄGE …

Konstantin Päts (1938) - www.wikipedia.orgKonstantin Päts (1938) - www.wikipedia.org
President Kaljulaid on väga lühikese aja vältel mitme kiiduväärse tegemise ja olemisega endast väga hea mulje jätnud. Samas on ta jõudnud küllaltki ägedat väitlust tekitada oma hingelise tõekspidamise avalikustamisega ja on valmis ühte tõendamatut olukorda justkui ainult oma eelkäijate arvamusele tuginedes õigustatuks pidama. Vaikiva ajastu Eesti okupeerimise põhjuseks pidamine on üpris ebaloogiline. Kui vapside tegevust poleks takistatud, siis oleks Eesti muutunud diktaatorlikuks riigiks. Kas diktaatoriks oleks saanud keegi vabadussõjalastest või mõni tõenäoselt veel kaaslastelegi tundmatu eesmärgiga vaps, jääb ilmselt igavesti teadmatuks. Mida diktaator oleks otsustanud, ka seda ei saa me kunagi teada. Kuna senini pole isegi leitud andmeid, kuidas vabadussõjalaste ettevõtmine vapside liikumiseks muutus, siis ei ole võimalik järeldada, et Päts ja Laidoner tegid midagi Eesti riigi huvide vastast.Kogu iseseisvuse osalise taastamise ajal on riigivõim peaaegu ilma põhjendusi esitamata: okupatsioonieelset aega ning Saksa mundris punaarmee tagasi tulemist takistavat võitlust halvustanud; Pätsi ja Laidoneri reeturiteks tembeldanud; vaikivat ajastut Eesti iseseisvuse kaotamise põhjuseks pidanud. Need, kes septembris 1939 arutasid, kuidas suhtuda NL baaside nõudmisse, mis väga üheselt mõistetavalt oli esitatud pärast Eesti idapiiri lähistele toodud 160 000 punaarmeelase kohalejõudmist, teadsid väga hästi: kuivõrd solvavaks said tolleaegsed NL vägede sõdurid pidada Vabadussõjas lüüasaamist; et kommunistlik maailmavaade õigustas kõigi „rahvavaenlaste" armuta hävitamist; et ägeda vastupanu puhul oleks tsiviilelanikke massiliselt vägistatud ja sadistlikult mõrvatud. Igati õigustatult otsustati relvastatud vastupanust loobuda. Pealegi tunnistas NL baaside lepingus Tartu rahulepingu pädevust ja lubas sõjaohu möödudes oma väed Eestist välja viia. Tagantjärele tarkusena teame, et Roosevelt ja Churchill austasid NLi ausa liitlasena ja jätsid isegi Euroopa „vabastamise au" NL-le. Niisamuti võisid baaside lepingu allkirjastajad pidada NLi lubaduste täitjaks. Mõned Tartu rahulepingus määratud kohustused olid ju täidetud.
Iseenesest mõistetav peaks olema, et kui Toompeal oleksid jätkunud erakondade vahelised „lehmakauplemised", poleks see näiliselt demokraatlik jõud suutnud välistada Eesti okupeerimist. Vaikiv ajastu ei saanud olla Eesti okupeerimise põhjus – selleks oli NL kindel soov. Pole põhjust kahelda, et Eesti sõjalise vastupanu võimalust ja tagajärgi ei arutanud mitte ainult Päts ja Laidoner, vaid nad arutasid seda terve rea teiste toonaste oluliste isikutega. Tõenäoselt järeldati sedagi, et NL saab lavastada Eesti sõja alustajaks ja sellega tühistab Eestile ülimalt olulise Tartu rahulepingu, mis praegugi veel kehtib ja mille alusel Eestil on õigus okupatsioonieelne Eesti Vabariik taastada. President Pätsi ja kindral Laidoneri reeturiteks tembeldada on kohatu neil, kes Eesti kõrgema tasandi esindajatena on mitmel juhul toiminud, nagu NL okupatsiooni poleks olnudki.

President Pätsi ja kindral Laidoneri „kuriteo" uurijatel on jäänud justkui märkamata, et Eestil on olnud õigus NL õigusjärglaselt nõuda okupatsiooni kahjude heastamist, et see nõue on tänaseni esitamata jäetud ning et seda pole ilmselt mitte ükski võimul olija, võimu toetav uuriv ajakirjanik või ajaloolane riigireetmiseks pidanud. Või ei ole ükski eespool nimetatutest suutnud tajuda, et okupatsioon kestis peaaegu pool sajandit ning sellega: hävitati Eesti põllumajandus ja väga aktiivne kogu riiki hõlmav maaelu; toimus sihikindel venestamine, suurenes perevägivald, joomine, riigivara varastamine; kadus sõna- ja reisimise vabadus; toimus majanduselus tugev taandareng; Siberisse küüditati nälgima ja surema mitukümmend tuhat süütut inimest – mehed ühte, nende naised ja lapsed teise ääretult ebainimlikku orjalaagrisse; hukati palju süütuid inimesi, sh kooliõpilasi, kes viisid lilli lõhutud Vabadussõja ausammaste asemetele; reostati loodust ja muudeti eestlase hinge.

„Reeturliku vaikiva ajastuga" seondub küsimus miks ja millal liitus aateliste Vabadussõjas osalenutega suur hulk lärmakaid, muudatusi nõudvaid isikuid, kes polnud Vabadussõjas võidelnud? Väga tõenäoseks võib pidada NL agentide olemist lärmakate vapside hulgas ning et nende kavad võisid ette näha, kuidas vabadussõjalased kõrvaldada pärast seda, kui rahvas on vapsid legitiimselt võimule hääletanud. Minu oletus võib ekslik olla, kuid Venemaa soov eestlasi ja eestlaste maa endale saada on üle 270 aasta kestnud.
Konstantin Pätsil kas oli andmeid või ta poliitilised teadmised ja oletused võimaldasid järeldada, et kui vapsid oma põhiseaduse alusel riiki juhtima pääsevad, siis on ka eestimeelseil vapsidel võimalus oma võimu diktaatorlikult rakendada. Majanduslikult raskes olukorras olnutena võisid vapsid näha, et Saksamaal hakkas natside võimule tuleku tagajärjel elu järjest paremaks minema. Ja nii oleks vapsidki võinud eestlaste elu paremaks muutmist lubades Saksamaa eeskujul valitsema hakata. Takistamaks vapsidel seda teha, tuli Pätsil koos Laidoneri ja Selteriga võim üle võtta, sest ilma selleta oleks hiljuti loodud riigi edasikestmine võinud lõppeda. Võimu ülevõtmise järgselt asuti uut demokraatlikumat põhiseadust koostama. Selle vastuvõtmine toimus jaanuaris 1938.

Paar osundust 04.01.1938 ilmunud päevalehes „News Chronicle" ilmselt selgitab palju paremini tollast olukorda, kui seda on teinud need, kes Eesti iseseisvuse pooleldi taastamist on õigeks pidanud. Eesti olukorda pikemalt analüüsinud ja eestlastega kohtunud ajakirjanik kirjutas siis: „Hääletajate ülekaalukas enamus tervitas „diktaatorliku parlamendi" valitsemisele lõpu tegemist ning selle asendamist riigipea diktatuuriga. Eestil oli oma „füürer". Eesti õnneks riigipea oli, ja on, oma südames demokraat: Konstantin Päts – president ja peaminister ühes isikus."

„News Chronicle" ajakirjaniku hinnangut Pätsi kohta võib täiesti õigustatuks pidada. Seda õigustust kinnitab rahva lugupidamine Pätsi ja Laidoneri vastu vaikiva ajastu lõpu ja Eesti teistkordse okupeerimise vahelisel ajal ning ka paguluses, kuhu sügisel 1944 oli siirdunud 80 000 isikut. Et Pätsil ja Laidoneril polnud diktaatorlikke isikuomadusi, kinnitavad ka nende tegevused ja ütlemised vaikiva ajastu kestel. Rahvas, välja arvatud vähesed radikaaldemokraadid, kes põhimõtteliselt ei talunud, igati õigustatult, sõnavabaduse piiramist, said vaikival ajastul rahulikult ja tulusalt tööd teha. „News Chronicle" kohaselt „Aastal 1937 riigi kogutoodang jõudis rekord kõrgusele. Viimaste aastate kestel on riigi eelarve olnud tasakaalus ja 1931 aastast tänaseni ( s.t 1938) Eesti kaubavahetus on rohkem kui kahekordistunud." Kui rahvaküsitluste teel oleks pärast 1934. aastat (st vaikival ajastul) küsitud hinnangut, millises Eestis nad tahavad elada, siis oleks suurearvuline enamus tõenäoselt kinnitanud, et nad tahavad elada Eestis, kus „Päts on president ja Laidoner juhatab väge." Julgen seda rahva kinnitust tõepäraseks pidada, sest pärast juunit 1940 polnud peale veendunud kommunistide vist kedagi, kes iseseisvuse aega oleks mingil põhjusel tahtnud halvustada.
Miks on siis viimase 25 aasta vältel olnud vaja okupatsioonieelses Eestis tehtut ja olnut halvustada ning 60 000 mehe aastal 1944 Punaarmee vastu võitlemine olematuks vaikida? Kas selleks, et Eesti saaks kiiremini muutuda ELi soovide kohaseks kaherahvuseliseks ja kakskeelseks riigiks?

Kui täna Päts oleks president ja Laidoner juhataks väge, siis genotsiidi teostajaid rahvusvähemuseks tõenäoselt ei peetaks ning vähemuste soove enamuse omadest ülimuslikumaks ei seadustataks. Eestlased elaksid vana-vaarisa ja -ema moodi ja Eestisse legaalselt tulnud teiste rahvuste liikmed peaksid oma tegemiste ja ütlemistega põlisrahva lugupidamise teenima - selline oli olukord enne, kui ÜRO ja EL hakkasid 1948. a avaldatud inimõigusi täiendama nõuetega, mis võimaldaksid ühiskonda „rikastavate" suundumustega isikute intiimelu avalikult elada, ilma et enamuses olijatest keegi seda olemist mõne vandesõnaga ei kommenteeriks. ÜRO ja EL on justkui veendunud, et kui vähemusi mitte ainult ei diskrimineerita, vaid kui neid ka ühiskonna eeskujuks seatakse, siis on maailmas ja Euroopas kõik hästi korras. Et inimõigused kehtivad ka põlisrahvaste kohta, seda ei olegi ÜRO ja EL mõne ülddeklaratsiooni täiendusega kinnitanud.

Kindlasti väärivad mälestusmärkidega meelespidamist Eesti Vabariigi loojad, Tartu rahulepingu sõlmijad ning parlamentaarse valitsemiskorra püsima jäämise tagajad – ka siis, kui olukorrast olenevalt on olnud vaja lühikeseks ajaks väga ägedaks läinud masside juhtide ettevõtmisi ohjeldada. Meie iseseisvuse taastajatel ei peaks olema kõige vähematki õigust hukka mõista neid, kes olid Eesti Vabariigi loonud ja seda kuni okupeerimiseni aastal 1940 juhtinud – ükskõik, mis puudulikes või eesmärkide kohaselt vormistatud NL arhiivide dokumentides ei oleks talletatud. Vaikival ajastul said kannatada vähesed liiga ägedalt muudatusi teha tahtjad, kuid rahvusvahelisel ühiskonnal puudus põhjus Eesti diktaatorlike riikide nimekirja panemiseks. Vaikiva ajastu tekitamise tingis olukord, mitte Pätsi ja Laidoneri soov diktaatorid olla. Isegi võõrad on mõistnud, et nad seda ei tahtnud olla.

 Harri Kivilo

Estonian House information re: OMB pre-hearing

Estonian House information re: OMB pre-hearing

On April 26th a pre-hearing took place at the Ontario Municipal Board regarding an appeal against enacting Official Plan Amendment...

Estonian Art on Bloor

Estonian Art on Bloor

I woke up today to discover that the shareholders of Eesti Maja voted to proceed with the Madison avenue cultural centre. (Unfortu...

Kommentaar - DEMOKRAATIAST, RAHVAALGATUSEST JA RAHVAHÄÄLETUSEST

Kommentaar - DEMOKRAATIAST, RAHVAALGATUSEST JA RAHVAHÄÄLETUSEST

Eesti on demokraatlik vabariik ja vähemalt need Eesti Vabariigi kodanikud, kes omariikluse taastamise ajal juba täiskasvanud olid,...

Kommentaar - Eksperdid surnud? Empaatia kadunud?

Kommentaar - Eksperdid surnud? Empaatia kadunud?

Parim asi, mis ma ülikoolis õppisin, oli see, kui vähe ma tean, kui vähe olen lugenud, kui vähe mõistnud ja kui palju – terve elua...

EESTI HETKED - Kalasupp

EESTI HETKED - Kalasupp

Tartus Emajõe ja Kartuli tänava nurgal on selline imetore õpetlik tahvel, mis tutvustab 23 Emajões elavat kala. Ülalt vasakult loe...

Meelelahutust - Jänese aasta

Meelelahutust - Jänese aasta

Laenan pealkirja ühest heast raamatust, mille kirjutas põhjanaaber Arto Paasilinna. Jäniksen vuosi on Paasilinna ehk kuulsamaid te...

Stanfordi ülikool korraldab 2018. aastal suurt Balti konverentsi

Stanfordi ülikool korraldab 2018. aastal suurt Balti konverentsi

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu korraldab 2018. aastal Stanfordi ülikoolilinnakus mastaapset Balti konverentsi, millega tähistataks...

Toronto Eesti Meeskoori emadepäeva kontsert ja koosviibimine „EMALE..."  Muusikaandeliste perede võsud esinevad emadele!

Toronto Eesti Meeskoori emadepäeva kontsert ja koosviibimine „EMALE..." …

Tütar ja isa esinevad koos emaleToronto Eesti Meeskoori (TEM) kontsertidel on tihti olnud juhuseid, mil poeg ja isa musitseerivad ...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu Stockholmis

21.-22. aprillil pidas Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) oma täiskogu Stockholmis. Eesti keskorganisatsioonide esindajaid 12-lt...

International Cyber Defence Exercise takes place in Tallinn, Estonia

International Cyber Defence Exercise takes place in Tallinn, Estonia

Locked Shields 2017, the largest and most advanced international live-fire cyber defence exercise in the world, took place on Apri...

Kaija Saariaho helimüsteeriumid Helsingi Ooperis

Kaija Saariaho helimüsteeriumid Helsingi Ooperis

Soome Rahvusooperis Helsingis toodi lavale Kaija Saariaho neljas ooper „Only the Sound Remains", mille maailmaesiettekanne toimus ...

Recent themes about Estonia in Russian media

Recent themes about Estonia in Russian media

In march, the dominant themes in coverage of Estonia by Russian media were Estonia's chronic 'case of russophobia', the country's ...

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 28. aprilli Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pab...

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

Teisipäeval, 25. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek Eesti Maja tuleviku teem...

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Teisipäeva, 25. aprilli 2017.a õhtul toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline peakoosolek Eesti Maja tulevi...

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Seltsi Koolikoori kontsert "Tallinna teel", toetamaks Koo...

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklubi Open Letter to Raivo Remmel, President of Estonian House in Toronto Limited

An Overview of the Madison Development I… (5)

This letter is an attempt to clarify some of the issues and questions that have arisen since the To...

Estonian House – We should be GRATEFUL

Estonian House – We should be GRATEFUL (2)

Much has been written about our attachment to the house that has been our community home for the pa...

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik

A Third Generation’s Perspective On Eest… (7)

As a third generation member of the Toronto-Estonian community, I am writing this to articulate my ...

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, published In "Eesti Elu" on April 21, 2017

Regarding Iler Campbell Request for Info…

To whom it may concern: The publishers of "Eesti Elu" hereby clarify that the policy of "Eesti Elu"...

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Torontos Madisoni tänaval võimaliku uue Eesti Keskuse ideede...

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õh…

Laupäeval, 22. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla ilu...

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

Jüripäev märgib skautlikus-gaidlikus tegevuses sisehooaja lõppu ja välishooaja algust. Toronto skau...

Dear Members of the Estonian Credit Union

Dear Members of the Estonian Credit Unio…

Next Tuesday April 25th, 2017, shareholders of the Estonian House will vote on a special resolution...

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli Torontosse

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjut…

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi, Ühenduse Eesti E...

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubelikonverentsi

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis …

Laupäeval, 22. aprillil toimub Stockholmis Rootsi Eestlaste Liidu (REL) ja Ülemaailmse Eesti Kesknõ...

Juhtkiri - EV100 on alanud

Juhtkiri - EV100 on alanud

Seisame Eesti 100 künnisel. Eesti riigi väärika saja-aastase juubeli pidulik märkimine on käivitatu...

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSON…

Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljav...

New Estonian language guides

New Estonian language guides

Let me introduce myself firstly. I was in Toronto two years ago, doing a Summer internship in the V...

Estonia 100 – the party has started

Estonia 100 – the party has started

The map on the poster shows the now imaginary borderline between what was Eestimaa and Liivimaa. Th...

Ottawa turismimess

Ottawa turismimess

Tunnustatud Ottawa reisi- ja puhkusemess, järjekorranumbriga 23, toimus sel aastal 25. ja 26. märts...

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu leidis aset 8. aprillil Boca Ratoni ilusas James A. Rutherfordi...

EESTI HETKED - Koks-koks!

EESTI HETKED - Koks-koks!

Nii tore on näha, et igal pool maailmas värvivad eestlased ikkagi sibulakoortega ja tutvustavad oma...

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüdati kõikjal maailmas

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüda…

16. aprillil, mil algas Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine, süttisid Eestis ja kaugemalgi saja...

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Toronto kinnisvara hinnad on viimase aasta jooksul tõusnud 22% võrra. Või nagu keegi matemaatik reh...

MUSIC - No snarls here

MUSIC - No snarls here

The concept of a most pleasant recent recording arose when the Estonian software development compan...

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Millest alata? Tärkav rohelus, pakatavad pungad, mullakamarast ennast jõuliselt välja suruvad lille...

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitseks

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitsek… (4)

Eesti Kultuuri Koja üldkogu toetus Toronto Eesti Maja (958 Broadview Ave) kui Eesti paguluse mäluko...

Let’s think about our community’s future

Let’s think about our community’s future (7)

For full disclosure, I am a member of the Estonian House Board of Directors. The views in this arti...

Heritage in transition: Estonian House, the new project, and value-congruent decision-making

Heritage in transition: Estonian House, … (2)

"For a great city is one where differences not only exist, but where differences create lively enco...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo