Logi sisse läbi:

Kommentaar - EESTLASTEL ON AEG HAKATA EESTI VABARIIGIS ELAMA


Enamus eestlasi ja Nõukogude Liidu venekeelseid kodanikke (edaspidi üldistavalt venelased), kellele Eesti Vabariik andis, ilma eestlastelt heakskiitu küsimata ja saamata, alalise elamisloa, on 25 aastat elanud Eesti Vabariigis, arvatavasti uskudes, et eestlased on tahtnud alati venelastega koos elada ja on elanudki. Nii on arvanud haritlased ja keelteoskajad, kuid ka need, kes maailmas juhtunu vastu ei ole huvi tundnud või pole osanud juhtunut hinnata. Aastal 1939 teadsid nii Nõukogude Liidu kui Eesti Vabariigi nimel toimijad, et mõlemad on suveräänsed riigid, mida eraldab Tartu rahulepingus väga üksikasjaliselt määratud riigipiir ning et Venemaa on selles lepingus loobunud igaveseks ajaks kõigist õigustest, mis Venemaal kunagi on olnud eestlaste ja nende maa suhtes.

Toona olid eestlased uhked ja õnnelikud, et olid saanud elada Eesti Vabariigis. Selle olemise lõpetas väga räigelt Nõukogude Liit Eesti okupeerimisega juunis 1940 ning Eesti muutmise Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandvaks Nõukogude Liidu osaks. Ligi pool sajandit kestnud okupatsiooni ajal Nõukogude Liit hukkas väga suurel hulgal süütuid eestlasi, küüditas mitukümmend tuhat eestlast Venemaa ülimalt ebainimlikesse orjalaagritesse, hävitas täielikult Eesti olemise eeskujulik põllumajanduslik riik ning saatis üle 400 000 Nõukogude Liidu kodaniku genotsiidi teostamiseks Eestisse elama.

Kuni augustini 1991 jäi Eesti Vabariik püsima de jure staatuses. Siis õnnestus eestlastel maailmale teatada, et Eesti Vabariigi iseseisvus on taastatud. Mida mõtlesid siis venekeelsed Nõukogude Liidu kodanikud, kelle arv ENSV elanikest oli selleks ajaks kasvanud peaaegu 40-le protsendile? Tuntud vene haritlane Oleg Pissarenko meenutab augustis 1991 kuuldud venelasest isa oma pojale rääkimas: „Vaata, poeg, nüüd on asjad läinud nii, et hakkame elama Eesti Vabariigis."(Postimees 12.05.17). Ilmselt oli toona Eestis palju venelasi, kes tolle isaga samamoodi mõtlesid, kuid veelgi rohkem oli arvatavasti neid, kes ekslikult arvasid ja ikka veel arvavad, et okupeeritud riigis pikka aega elamine õigustab kõiki genotsiidi teostajaid olla üks Eesti Vabariigi põhirahvus.

Eesti iseseisvuse taastajad olid kas liiga arad või ülikuulekalt tahtsid täita lääneriikides olevate sõprade soovitusi ega julgenud iseseisvuse taastamise deklaratsioonis kinnitada, et nüüd hakkame elama Eesti Vabariigis, nagu elati okupatsioonieelsel ajal. Kõik iseseisvuse taastajate ametijärglased, kes on üle 25 aasta kestnud perioodil saanud võimul olla ning need, kes on neid võimule valinud, pole ilmselt justkui tahtnud Eesti Vabariiki eestlaste omandiks pidada. Osa sellepärast, et see võib oluliselt vähendada nende isikliku karjääri võimalusi Euroopa Liidu monstrumbürokraatia ametnikuna. Osa, ilmselt koos kõige kõrgemal tasandil olijatega, on vist kõike Eestiga juhtunut alates septembrist 1939 pidanud ajalooliseks paratamatuseks ning tulevikule keskendumist takistavaks. Välistatud pole ei kosmopoliitsed või teised ideoloogilised veendumused ega isiklik kasu. Päris tõenäoselt võib arvata, et meie kõige kõrgema tasandi esindajad ei usu ega pole uskunud, et Eesti sõprade ja Euroopa Liidu juhtkonna hulgas võiks olla kommunistliku ideoloogia õigustajaid ja/või Venemaa huvides toimijaid.

Okupatsioonieelse Eesti Vabariigi ainult osalist taastamist on õigustatud sellega, et: Venemaa ei hakkaks iialgi heastama kahjusid, mida Nõukogude Liit tekitas eestlastele ja nende maale, Tartu rahulepingus määratu kõige tähtsama sätte täitmata jätmise, okupatsiooni ja genotsiidiga; Venemaa ei paneks Eesti-Vene riigipiiri tähiseid tagasi okupatsioonieelsetesse paikadesse; lääneriikide kõrgemad esindajad on pidanud Eestile kasulikuks kõik siia elama saadetud Nõukogude Liidu kodanikud ja nende järglased kiiresti „uuteks eestlasteks" sulandada. Mõistmata, et inimesed muudavad oma rahvuslikku kuuluvust vaid siis, kui nad seda ise soovivad, mitte nii nagu integratsiooniprogrammid määravad. Ja nii ongi erakondade ees- ja tagatubades otsustatud: jätame okupatsioonieelse Eesti Vabariigi taastamata ning reformeerime Nõukogude Liidu poolt vägivaldselt loodud, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandva Nõukogude Liidu haldusühiku, turumajanduslikuks ja kaherahvuseliseks riigiks.

Ent ometi on veel rahva ja ka võimul olnute ja olijate hulgas neid, kelle vanemad on neile rääkinud okupatsioonieelsest ajast nii, nagu rahvas toda aega oli hinnanud ning sellest, et rohkem kui 60 000 eesti meest võitlesid aastal 1944 kangelaslikult takistamaks Nõukogude Liidu vägedel Eesti vallutada, enne kui Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa väed eestlastele appi saabuvad. Riigivõim ja peavoolu meedia on okupatsioonieelse Eesti osalisel taastamisel innukalt halvustanud peaaegu kõike, mida sakslaste ja venelaste ikkest vabastatud rahvas oli teinud oma riigi majanduse ja kultuuri arendamisel silmapaistvalt edukaks Euroopa riigiks. Täiesti olematuks on vaikitud eesti meeste võitlused Eesti vabaduse nimel ning okupatsiooniaastate passiivne vastupanu venestamisele ja metsavendade lahingud Nõukogude Liidu sisekaitse vägedega. Kuna rahvusliku iseteadvuse arendamise asemel on keskendutud „kodakondsus patriotismi" tähtsaks pidamisele, siis on olematuks vaikitud ka okupatsiooniaegsed koolinoorte venestamise vastased tegevused.

Okupatsioonieelses Eestis elas sakslasi, venelasi, juute ja rannarootslasi. Kõik võisid oma emakeelt ja kultuuri viljeleda ja keegi neist ei saanud kurta, et neid oleks diskrimineeritud nende rahvuse tõttu. Siis ei pidanud riigivõim vajalikuks rahvastikuministri olemasolu ega kulukaid lõimimiskavasid ja nende rakendamisi; ei venekeelset rahvusringhäälingu osakonda; ei elanike eestimaalasteks pidamist ega nende liigitamist eesti kodukeelega eestlasteks ja vene kodukeelega eestlasteks (küsimata venelastelt, kas neile meeldib eestlaseks pidamine); ei kakskeelseid reklaame ja ettevõtete teadaandeid. Siis oli Eestil eesti nägu, nüüd seda enam ei ole. Kuid seda ehk ei olegi vaja, sest meile on ju kinnitatud, et kui kõigi vähemuste, eriti aga seksuaalvähemuste, inimõigused on eurodirektiivide kohaselt tagatud, siis ongi kõik väga hästi.
Eestlased võiksid nüüd läänemaiste sõprade kahjulikud nõuanded täitmata jätta ja Euroopa Liidu direktiivide kohasteks eurolasteks mitte muunduda ning lõpetada Eesti Vabariigi täielik taastamine. Aastal 1991 said siinsete venelaste arukad esindajad aru, et okupatsiooniaeg on lõppenud ja nüüd tuleb hakata elama Eesti Vabariigis. Mitte ükski okupatsioon ei saa olla ajalooline paratamatus. Nõukogude Liidul puudus vajadus ja õigus Ida-Euroopa riike oma hävitavas haardes hoidmiseks poole sajandi vältel. Mitte ühtegi genotsiidi varianti pole võimalik tagantjärele kaherahvuselise riigi loomiseks tunnustada, ka mitte siis, kui ühe riigi võim on genotsiidi teostajaile andnud alatise elamisloa pärast seda, kui nad on ligemale 50 aastat head elu nautides Nõukogude Liidu poolset rahvuste hävitamise eesmärki täitnud. Need kaks eespool esitatud väidet kinnitavad, et Eesti Vabariik on järjekestev ühe rahvuse poolt aastal 1918 loodud rahvusriik.

Lähtudes sellest, et Eesti Vabariigis okupatsioonieelsel ajal elanud välismaalasi mingil viisil ei diskrimineeritud, on igati tõenäoline, et kui eestlased hakkavad oma riiki ainuperemehena valitsema ning annavad Eestile tagasi eesti näo, siis ei muutu Eestile lojaalsete venelaste elu siin mitte mingil viisil inimõigusi rikkuvaks ega majanduslikult eestlaste elust halvemaks. Loomulikult tuleb neil ise oma emakeele ja kultuuri viljelemist korraldada ning loobuda Nõukogude Liidu poolt tehtud inimsusevastaste kuritegude avalikust ülistamistest Eesti territooriumil.

Eestlased ei saa iialgi rahvusena püsima jääda, kui erakonnad, võimul olijad ning peavoolu meedia jäärapäiselt usuvad, et kahte, sajandite vältel väga erineva mentaliteedi ja veendumustega elanud rahvust, saab meelitamise, sundimise ja Euroopa Liidu inimõiguste direktiivide abil kokku sulandada üheks rahvuseks – ilma Eesti Vabariigi põhiseaduse mitmeid sätteid kardinaalselt teistsugusteks muutmata. Ilmselgelt ei saa kokkusulandamine tekitada uut keelt ning kakskeelsus kõigis eluvaldkondades on hädavajalik. Ajapikku jääb domineerivaks üks keel, sest osa Vabariigi kodanikke ei hakkagi teise rahvuse keelt õppima - ilmselt need, kes ajaloo vältel on millegi uue õppimist vähe tähtsaks pidanud. Ja nii ongi eestlased taas olukorras, kus nad olid aastatel 1945 kuni 1990.


Harri Kivilo
FOTOD - Warriors Day Parade 2017

FOTOD - Warriors Day Parade 2017

Laupäeval, 19. augustil 2017.a toimus Torontos, The Canadian National Exhibition'i väljakul juba 96. korda Warriors Day ...

LEP 2017 movie program

LEP 2017 movie program

We are pleased to announce LEP 2017 movie program and the movie panel.The panel takes place on Saturday, Sept 2nd, 11.30 am.modera...

Estonian Days pass/ticket sales have a new deadline Aug 25th!

Estonian Days pass/ticket sales have a new deadline Aug 25th!

We are pleased to announce that we were able to negotiate an extension with UCLA on reservations and so we can also extend Estonia...

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Et sama hea kui sada aastat tagasi sai teoks Eesti Vabariigi loomine, tundub lausa uskumatu, kui lähtume sellest, mida tänased ees...

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Kuusalu vana pastoraadi ees avati 10. augustil mälestusmärk uue eesti kirjaviisi loojale Eduard Ahrensile. Sellele järgnes Ahrensi...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

12. augustil avati Järvemetsa, NJ laagrialal USA Eesti Gaidide ja Skautide Malevate laager „Elupuu". Laagri komandant Teele Jõgi k...

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Lõikuskuu, august, on nii rahvakalendrisse kui ajalukku vaadates tähtpäevade rohke. Kuul on ka palju nimesid, huvitavamaid Mall Hi...

Learn to speak Estonian!

Learn to speak Estonian!

Starting Tuesday, September 11th, from 7-9:10 pm, adult beginner and third-year classes for learning Estonian will once again take...

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanadas on suurimaks hiljutiseks uudiseks, Toronto Stari esmaspäevase esilehekülje järgi „miraakel", ime, et selle riigi kodanik, ...

Kuivaks norra moodi

Kuivaks norra moodi

Taamal ei ripu tursad. Kuigi sarnaseid, kalakuivatamiseks mõelnud reste, on näha siinsamas Põhja-Norras, Lofoteni saarestiku tipu ...

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Esmaspäeval, 14. augustil tegi VEMU algust järgmise hooaja loengutesarjaga. Tagasihoidlikult, ühte jalga pidi veel suvemeeleolus, ...

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Eestis on alanud kohalike valimiste kampaania. Korruptsioonisüüdistuse tõttu ametist tagandatud, kohtupingi ning ratastoolis haigl...

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Hea kohavalik, mõjuv lähedus AGO (Art Gallery of Ontario) hoonele, kunsti vaatamiseks vajalik miljöö ja kunstnike parimad lahendus...

The Black Captain – who was he? (II)

The Black Captain – who was he? (II)

In 1998 I received by mail from a friend in Estonia, who knew about my encounter with the man who claimed to be the Black Captain,...

Volli veste - Moe mutt

Volli veste - Moe mutt

Et ma nii kaua olen elanud, on tihti üllatuseks. Eriti kuna asetan ise-ennast tihti, ning meelega, ohtlikesse olukordadesse. Taval...

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

This column has urged Estonians in Canada to actively lobby MPs and others to support Estonia's goal of being elected in 2019 to t...

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

Estonia aspires to membership in UN Secu…

This column has urged Estonians in Canada to actively lobby MPs and others to support Estonia's goa...

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23, 2017, 12pm QUEEN'S PARK

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23…

Press ReleaseToronto - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Queen's Park in Toronto on Au...

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28, 2017, 7:00PM

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28,…

Press ReleaseOttawa - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Ben Franklin Place, The Chambe...

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

Each year on February 24, we come together to celebrate Estonia's birth, or more specifically the a...

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kultuurid ja mõtteviisid on mulle alati meeldinud“

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kul…

Augusti esimesel nädalal oli suur rõõm kohtuda Eesti Elu toimetust külastanud Elle Metsaga Tartust,...

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad - Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik  Riho Västrik

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad -…

Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik Riho Västrik on Toronto publikule tuttav tänu EstDocsfilmifesti...

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng is a colloquial (kõne/keelne) expression for alt/vedamine or having the rug pulled out from un...

The Estonian House sale is NOT a DONE DEAL!

The Estonian House sale is NOT a DONE DE…

Open letter to the Estonian House Board:It is the mandate of the newly formed not-for-profit corpor...

Raimond Valgre muusikapäevadest

Raimond Valgre muusikapäevadest

Oli aasta 1993. Tähtpäevade kalenderplaani 2.-7.oktoober tegin ettepaneku lülitada Raimond Valgre (...

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik ja kirjandusteadlane Sirje Kiin, PhD

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik …

Eesti kultuuriüldsus tähistab tänavu Siuru kirjandusrühmituse 100. aastapäeva. SirjeKiin käsitleb M...

Juhtkiri - Eeskuju

Juhtkiri - Eeskuju

Sel nädalal, neljapäeval, oli lauritsapäev. Kui mõni tausta ei tea siis Laurits, kes kaotas oma elu...

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Jõekääru 65. suvelaager möödus naeruga, rõõmuga ning suure põnevusega ootamas juba järgmist suve!Vi...

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Peaaegu viie aasta eest toimunud Occupy Wall Street protestid suunasid üldsuse tähelepanu sellele, ...

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Kogu lugu algas sellest, et Ärmanil oli jälle minu nõu vaja. Tema on kah viimasel ajal nisukeseks l...

Millist head teed?

Millist head teed?

Ja kui satud sellele nurgale, kuhu poole pöörata? Millist teed eelistada, kas väike- või suurlaagri...

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüsteemi demokraatlikumaks

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüstee…

Eesti erakondade süsteem on taasiseseisvumise 26 aastaga niivõrd kartellistunud, et sisuliselt on t...

Comment - Estonia to UN Security Council

Comment - Estonia to UN Security Council

A goal we can help achieve.Yes, as Canadian citizens, we can personally and as members of Estonian ...

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / Ivo Linna kutsub meid kõiki LEP 2017'le

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / I…

IVO LINNA invites us all to the West Coast Estonian Days! Ivo Linna will perform at the LEP 2017 Op...

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE LEEDU PÄEV OTTAWAS

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE L…

Kanada leedulased kirjutasid uue fantastilise lehekülje Kanada ajalukku, korraldades väga eduka KAN...

Toronto Eesti Maja õue õitsema

Toronto Eesti Maja õue õitsema (2)

Teatame rõõmuga, et vabatahtlikud on koos Eesti Majaga teinud maja esise ilusaks. On istutatud sini...

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Recap... The "3 Org's", (Tartu College -TC, Estonian Credit Union - ECU, Estonian Foundation of Can...

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Suur hapukurgi aeg on käes, mõte viib nende päevadeni, kui toda tengit nappis, kasvatasime oma aias...

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidusõnu

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidu…

Välis-Eesti Ühingu suvepäevadPika ja huvitava ajalooga Välis-Eesti Ühing (VEÜ), mille peakorter pai...

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal merest mereni

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal m…

Noh, mis asi see siis ikka ära teha on. Teeme seda muidugi lauluga. Oleme ju laulurahvas. Lauluga ä...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo