Logi sisse läbi:

FOTOD - Kotkajärve Metsaülikoolis arutati Eesti tulevikku

Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)
Tänavu 50. korda toimunud Kotkajärve Metsaülikoolis Kanadas, Muskokas olid terve nädala kestnud arutelude peateemadeks põlisrahvaste väljavaated, tehnoloogia ja küberkaitse, kuid pea kõik arutelud jõudsid lõpuks välja ikka Eesti tuleviku küsimusteni. Kui kodumaal Kääriku Metsaülikoolis oli tänavu peateemaks Hirm, siis Kotkajärvel kujunes sõnumiks siiski Lootus. Oma aruteludes püüdsime sõnastada vahendeid ja meetodeid, kuidas lootusrikkasse tulevikku jõuda.

Indiana Ülikooli keeleteadlane Indrek Park, kes on Põhja-Ameerika põlisrahvaste keelte päästja ja etnoloog, tegeleb viie keelega – arikara, hidatsa, lakota, assiiniboini ja mandani keeltega. Ta on kirjutanud arikara keele grammatika ja koostab neile esimest sõnaraamatut, just samal kombel, nagu neli sajandit tagasi muutsid baltisaksa estofiilid ja pastorid eesti keele suulisest keelest kirjakeeleks. Indrek Park andis põhjaliku ülevaate ÜRO põlisrahvaste konventsioonist ja sellest, kuidas just selline rahvusvaheliselt tunnustatud põlisrahva staatus (koos vastavate tingimuste ja õigustega) on aidanud põlisrahvastel säilitada oma keelt, kultuuri ja loodust. Järgnenud elavast arutelust koorus välja Kotkajärve Metsaülikooli foorumi ettepanek kaaluda ka eesti rahva tunnistamist põlisrahvaks oma ajaloolisel keelelisel ja geograafilisel territooriumil. Ametlik põlisrahva staatus kaitseks meid tulevikus tõhusamalt kaasaja rahvaste rändesurve eest ning aitaks paremini kaitsta emakeelt ja loodust.

Kanada Ontario maakonnavalitsuse keskkonnateadlane ja nõunik põlisrahvaste küsimustes Linda Norheim-Brookes rääkis, kuidas on Kanada valitsus eri aegadel kohelnud oma põlisrahvaid, sh Métis rahvast, kes on 17. sajandi eurooplaste ja Kanada põlisrahva segaverelised järeltulijad. Oluline järeldus oli, et just põlisrahva põhiseaduslik ning rahvusvaheliselt tunnustatud staatus annab Kanada põlisrahvaile kindluse nende tuleviku suhtes, sest nii valitsusel kui ettevõtjatel ja korporatsioonidel on seadusega ette nähtud kohustus konsulteerida põlisrahvaga, kui mistahes kavandatavad projektid võivad puudutada, mõjutada või kahjustada põlisrahvaste põhiseaduslikke õigusi, nende keelt, kultuuri ja looduskaitset.

Toronto muusik ja muusikaterapeut Rosemarie Lindau leidis oma ettekandes „Pärismaalaste laul" mitmeid ühisjooni Eesti rahvakultuuri (näiteks setu rahvalaulude) ja Kanada põlisrahvaste kultuuri vahel; ühist leidus nii lauludes, rütmides kui trummimängus. Eesti noorim lõõtsakuningas Ott Leitham pidas toreda muusikalise loengu eesti lõõtspilli ehitusest, erinevatest mängustiilidest, häälestusest ja meie kuulsatest pilliloojatest.

Eesti trükimuuseumi peavarahoidja, arheoloog Mana Kaasik andis ülevaate looduslike pühapaikade välitöödest Eestis. EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja, praost Mart Salumäe kõneles ristiusu mõjust eesti keele arengule ja sellest, kui tähtis on piibliloo tundmine rahvapärimuse ja ka Eesti kirjandusklassikute teoste mõistmisel.

Teine Kotkajärve MÜ 2017 peateema oli küberkaitse ja tehnoloogia. USA arvutispetsialist Agu Ets, kes on viimased 15 aastat töötanud küberkaitse alal, neist kümme aastat MITRE korporatsiooni küberkaitse osakonna abijuhina, käsitles Eesti kiiret tõusu nõukogude aja viletsusest maailma IT teenäitajaks küberkaitse lahenduste ja e-valitsemise alal. Tema ettekande pealkirigi oli tunnustav: „Väike maa, suured saavutused". Ets tutvustas lisaks tuntud ettevõtetele (Skype, TransferWise) ka teisi maailmatasemele tõusnud Eesti IT-firmasid, näiteks Nortal, Teleport, GrabCad, Taxify, Starship, Pipedrive, Guardtime, Linguist jt. Lähemat teavet nende kohta saab veebilehelt www.startupestionia.ee/startups

Noor Kanada bioinformaatika teadlane Mark Merilo arutles selle üle, kuidas muudab digitaalne revolutsioon bioloogiateadust ja kuidas kahesuunalised „ühendatud andmebaasid" (linked data) avavad meile ootamatuid võimalusi ja meetodeid, mis varem polnud üldse võimalikud. Mark Merilo uurimistöö keskendub sümbiootiliste organismide koosevolutsioonile ning sellele, kuidas toimub nende liikide määramine. Oma erialast pidasid heas eesti keeles miniloenguid veel mitu noort eesti teadlast. Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia doktorant Kärt Kanger rääkis, miks on antibiootikumid kaotanud tõhususe, mis on antibiootikumide resistentsus ja mida saab igaüks meist teha, et resistentsuse ohtlikku levikut vältida. Glasgow Ülikooli meditsiinilise keemia doktorant Helmi Kreinin kõneles sellest, miks on sibulal rohkem DNAd kui inimesel ehk mis eristab meid loomadest ja taimedest ja kuidas saata rakkudesse „spioone" meie DNAd uurima.

Kotkajärve Metsaülikool (MÜ) loodi 1967 eesmärgiga säilitada väliseestlaskonna hulgas eesti keelt, kirjandust ja kultuuri, seepärast on iga MÜ kavas alati ka vastavad ettekanded. Artikli autor pidas loengu kirjandusrühmitusest „Siuru" (1917-1920), kes valmistas lisaks esteetilisele revolutsioonile eesti rahva vaimu ette ka poliitiliselt - Eesti Vabariigi sünniks. Loeng andis ühtlasi ülevaate kirjandusrühmituste rollist nii maailmakirjanduses kui Eesti kultuuris tänase päevani välja. MÜ raamatuklubis arutasime põhjalikult Ilmar Taska romaani „Pobeda 1946" teemadel, võrdlesime teost Sofi Oksaneni „Puhastusega" (Taska kasuks) ja väitlesime kommunistliku punase viiekümne erineva varjundi üle. Noor kirjandusteadlane Maarja Hollo Tartust, kes kaitses hiljuti doktorikraadi Bernard Kangro loomingust, juhatas metsaülikoolis luule huviringi, kus analüüsiti süvitsi Kangro luulet.

40 dokumentaalfilmi tegija, õpetaja ja uurija Riho Västrik kõneles Eesti dokumentaalfilmi uuest lainest nõukogude ajal, 1960. aastatel, mil eesti dokumentalistid hakkasid sotsialistlike sümbolite asemel au sisse tõstma varasemaid aegu: filmima mindi küladesse, sest seal oli veel alles Eesti Vabariigi aja hõng, esemed ja inimesed. Ettekandja illustreeris loengut metafoorsete filmikatkenditega andeka kineasti Andres Söödi filmidest.

Noor IT ekspert Ivo Kruusamägi ja noor kunstnik Mihkel Ilus Eestist juhtisid keele- ja kõnegruppi, kus arutleti eesti kultuuri nähtavuse üle maailmas, kõneldi kultuuritarbimise sarnasustest ja erinevustest kodu- ja välis-Eestis. Ivo Kruusamägi juhtis ka vestlusringi Vikipeediast, kutsudes meid kõiki üles kirjutama rohkem eestikeelseid Vikipeedia artikleid. Eestikeelse Vikipeedia tegijad on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi kirjutada aastaks 2020 miljon eestikeelset artiklit, täna on neid olemas 160 000. Metsaülikooli rahvas ühines selle üleskutsega kõigile eesti ekspertidele, oma ala asjatundjatele üle ilma, seades eesmärgiks vähemalt poolt miljonit artiklit.

Eesti rahva tulevikuperspektiivide arutelu avas kõige jõulisemalt riigikogu liige, diplomaat, julgeolekunõunik ja ettevõtja Eerik-Niiles Kross, kelle loengu teemaks oli „Rahvusvaheline Eesti rahvusriik". Kross toetus oma ettekandes peamiselt viimasele Eesti inimarengu aruandele, mille koostasid enam kui 40 kodumaist teadlast ja mis osutas Eesti rahvastiku dramaatilisele kahanemisohule. MÜ rahvas nõustus nii Krossi kui inimarengu aruande seisukohaga, et välismaal (või vaheldumisi välismaal ja kodumaal) elavad inimesed pole Eesti jaoks mitte kaotus, vaid võit, mida tuleks osata Eesti hüvanguks paremini rakendada ja ära kasutada. Uus reaalsus, kus väljaspool Eestit elab viiendik rahvast ehk umbes 200 000 eestlast, tuleb pöörata meie kasuks. Meil tuleb kohaneda ja rahvastiku hargmaine uus reaalsus täita sisuga.

Eerik-Niiles Kross tegi olukorrast lähtuvalt hulga ettepanekuid, millest osa on erinevatel foorumitel olnud jutuks ka varem: lubada topeltkodakondsus Lääne diasporaale, määrata väliseestlaskonnale valitsusse minister või vähemalt kõrge ametnik, suunata riiklikud programmid sidemetele, naasmisele, hõlvamisele; luua välis-Eesti valimisringkond ja valida riigikokku väliseestlaste diasporaa esindus. Välis-Eesti valimisringkonna (või –ringkondade) idee leidis MÜ foorumil üldiselt toetust. Ent Kross intrigeeris kuulajaid mõtlema veelgi kaugemale: kuidas suurendada Eesti rahvaarvu lisaks sündivusele, millest paraku praegu ei piisa? Võimalikud variandid: ingliskeelsete (saksakeelsete jt muukeelsete) eestlaste hõlvamine, internetipõhine kool (toimib juba osaliselt), ingliskeelne üksus Eesti kaitseväes; Välis-Eesti Kaitseliidu loomine, Eestis õppinud ja õppivate välismaalaste, baltisakslaste, Kaukaasia ja Venemaa eestlaste kaasamine ja hõlvamine. Kes veel, kas näiteks buurid? kurdid? ukrainlased? küsis Eerik-Niiles Kross. Ta soovitas võtta eeskuju iirlaste programmist „Global Irish" (Globaalne iirlane), mille märksõnad on just ühendamine, toetamine, tunnustamine ja ühise võrgustiku loomine. Ta juhtis tähelepanu tõsiasjale, et Eesti, Läti ja Leedu venelased on ainsad Euroopa venelased, kellel on olemas demokraatlikus riigis elamise kogemus ning tõstatas küsimuse eestivenelaste integreerimisest väliseestlastega.

Kodumaale naasmisel osutuvad oluliseks näiliselt tähtsusetud, kuid inimeste jaoks intiimselt lähedased isiklikud emotsionaalsed seosed. Ehkki poliitikutel olla võetud siht saavutada 30 aasta jooksul saja tuhande inimese kodumaale naasmine, on see tänase seisuga kindlasti ebareaalne, hindas Eerik-Niiles Kross.

72% võõrsil elavaist eestlastest ei tunne praegu, et Eesti riik neid vajab ning 43% ei tunne, et võõrsil elavatesse rahvuskaaslastesse suhtutaks Eestis hästi. Samas on juba välja kujunemas reaalne globaalne Eesti võrgustik ning on tehtud küllalt palju ettevalmistustööd üleilmse ühise veebikeskkonna loomiseks. Kuid selle teostamiseks on vaja panustada ka rahaliselt.

Kotkajärve Metsaülikooli rahva jätkuv sõnum kodumaale on see, et meie kõik, sõltumata elukohast ja kaugustest, armastame Eestit, eesti keelt ja kultuuri ning soovime omalt poolt meie sünnimaa või päritolumaa heale käekäigule igati kaasa aidata. Just sel põhjusel ja selles vaimus sündis ka tänavuse MÜ pere avaldus eesti rahva ning avalikkuse poole mitme ettepanekuga. Meie oleme samuti osa Eestist ja me usume Eesti tulevikku.


Sirje KiinEESTI KAITSEVÄGI - Kaitseväe veteranide võistkond sõitis Kanadasse Invictus Games'ile

EESTI KAITSEVÄGI - Kaitseväe veteranide võistkond sõitis Kanadasse Invictus Ga…

Täna varahommikul asus Tallinna lennujaamast Kanada poole teele 15-liikmeline kaitseväe vigastatud veteranide võistkond, et osaled...

Eesti Elu Nr. 38 - 22. september 2017

Eesti Elu Nr. 38 - 22. september 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 22. september Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu p...

Eesti Keskuse ülevaade

Eesti Keskuse ülevaade

Eesti keskuse projekti juhid, juhtkomitee ja alakomiteede liikmed kohtusid Tartu College'is 13.septembril 2017. aastal selleks, et...

Estonian Centre Updates

Estonian Centre Updates

The Estonian Centre project managers, steering committee and members of the sub-committees met at Tartu College on September 13, 2...

VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

Eestikeelseid lehti hakati väljaspool Eestit välja andma juba läinud sajandi alguses, sajandi teises pooles ilmus eestikeelseid le...

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

Laupäeval hommikul, 16. septembril 2017.a alustas Toronto Eesti Seltsi Lasteaed jälle aastategevust. Lasteaed annab meie kõige väi...

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

Reedest kuni pühapäevani, 15 kuni 17. septembril 2017.a, toimus Torontos taaskordne Bloor West Village Toronto Ukrainian...

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Laupäeval, 16 septembril 2017.a sai taas nautima koduküpsetatud kooke, värskeid mmm....moosipirukaid, Ülle küpsetatud liha-, ...

Koolikell kutsub tundidesse

Koolikell kutsub tundidesse

Teisipäeva, 12. septembri õhtul kogunesid Toronto Eesti Maja suurde saali oma klassiõpetajate juhtimisel täienduskooli noored – ni...

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Austraalia jalgpall on Austraalia rahvussport ja üks enim mängitavamaid spordialasid. See on tuntud nime all footy ja aussie rules...

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

20.-24. septembrini on Ottawa kesklinn jällegi animatsiooni universumi keskuseks - toimub 41. Rahvusvaheline Animafilmifestival, m...

Eelteade – laulupeole 2019

Eelteade – laulupeole 2019

Soovime jõudu ja edu algaval kooliaastal! Täname kõiki, kes osalesid noortelaulupeol suvel 2017 ja loodame, et kõikide reisid läks...

EESTI HETKED -  Aerulaud ehk SUPitamine

EESTI HETKED - Aerulaud ehk SUPitamine

"Kas olete supitamiseks valmis?" Nii küsis meilt särtsakas blondiin, ilusasse helesinisesse kalipsosse riietatud Betti. "Mina arva...

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ettevalmistuseks

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ette…

Vabatahtlikud on värvinud eelmise nädalalõpu jooksul Eesti Maja klassiruumide koridori ja kohvikut. Kambas oli sõpru igas vanuses;...

Volli veste - Bésame mucho

Volli veste - Bésame mucho

Võrukael Võrumaalt oskab ikke värskelt õpitut enese huvides suunata, samas ka tahtes teisi õrnalt aasida. Ning kes see teine parem...

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

Dear friends,Our big celebration, LEP 2017 is part of history now. We have received so many emails over the last 24 hours with you...

Volunteers preparing the Toronto Estonian House for the Friends’ Café and Lasteaed both coming this Saturday

Volunteers preparing the Toronto Estonia…

Volunteers have painted the classroom hallway and the café at the Estonian House. The work crew con...

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on ohus?

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on …

Septembri algul lahvatas Eesti meedias ID-kaardi skandaal, mis paisus mõnede kommentaatorite arvate...

Reminder to all Estonian passport holders traveling to Canada

Reminder to all Estonian passport holder…

Canada's entry rules stipulate that citizens of Estonia, along with travelers from other visa-exemp...

Song festival will be in 2019 invites!

Song festival will be in 2019 invites!

Dear students and parents!Wishing you all the best as a new school year begins! Thank you to all wh...

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Project UpdateTribute to Liberty is pleased to announce that a sign stating the upcoming constructi...

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kellele meist ei maitseks kruusitäis – just kruusist, mitte klaasist – piima? Emapiimata poleks kas...

Vaadates tulevikku

Vaadates tulevikku

Käes on tarkusekuu, Juku ja Mann on koolipingis, suvi seljataga, kuigi ilusad ilmad peibutavad ikka...

Russia's official history - an immutable past. Any parallels with possible Canadian revisions?

Russia's official history - an immutable…

The Kremlin's strict rejection of any digression from the official story of the Soviet/Russian past...

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants, gala ja Ö-klubi

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants…

Seekordsed Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda, 31. augustist kuni 4. septembrin...

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Kotkajärvel

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Ko…

Eesti Skautide ja Gaidide Maleva Kanadas nõupäevad toimusid Kotkajärvel 9.-10. septembril. Seal osa...

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kindel visioon meie kogukonna tulevikuks

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kinde…

Ehitamaks Toronto ja Kanada Eesti kogukonnale kindlamat tulevikku, on viimasel ajal mitmeid samme...

Estonian Centre Project Update: A strong vision for the future of our community

Estonian Centre Project Update: A strong… (2)

Building a future for the Estonian community in Toronto and Canada has come several important ste...

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Bestselling Finnish-Estonian author, Sofi Oksanen, will give a lecture on the politicization and fa...

Trailer ‘Coming home soon - the refugee children of Geislingen’

Trailer ‘Coming home soon - the refugee …

Trailer 'Coming home soon - the refugee children of Geislingen'Merits Productions - A film by Helga...

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Tänavu suve algul valmis kaunis Eesti käsitöömustritega värvimisraamat „Patterns of Freedom. Vabadu...

Discover the next top fashion designers at ESTO Style: Northern Spirit - An Estonian Fashion and Design Experience

Discover the next top fashion designers …

September 29, 2017, 7:00 pm at ROM Friday Night Live (#FNLROM: Fashion) and October 1, 2017, 2:00 p...

EESTI HETKED - Esimene september

EESTI HETKED - Esimene september

Oluline hetk nii väikestele kui suurtele. Foto on võetud 1. septembril Jakob Westholmi Gümnaasiumi ...

''Tuul, ära unusta mu nime...''

''Tuul, ära unusta mu nime...''

Kuusteist tuhat Kanada sõdurit kaotasid oma elu sada aastat tagasi toimunud I maailmasõja ajal Pass...

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos kontserdi

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos…

Silvia Ilves (sündinud 31.08.1992 Pärnus) sai esimesed muusikatunnid kaheaastaselt oma emalt, õppid...

Recent "facts" about Estonia in Russia media

Recent "facts" about Estonia i…

In August the Russian information agency Lenta.ru wrote: "Whatever sacred principle is used in the ...

NATO valmidus Baltikumis

NATO valmidus Baltikumis

Balti riikides ja Poolas on nüüd NATO neli rahvusvahelist lahingugruppi täielikult operatiivsed. Hu...

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

Tänavused Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda. Need peeti 31. augustist kuni 4. septe...

Meelelahutus - Valged püksid

Meelelahutus - Valged püksid

Teatavasti ei tohi valgeid pükse ega jalatseid pärast toda Töö Päeva kanda. Mitte et mul neid oleks...

Kotkajärve Metsaülikool (Forest University) statement

Kotkajärve Metsaülikool (Forest Universi…

August 26, 2017 – Kotkajärve, Muskoka, CanadaOn the 50th anniversary of Kotkajärve Metsaülikool (MÜ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo